Bevezetés

A Media Markt Magyarország Kft. (1138 Budapest. Váci út 144-150.), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Media Markt”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Kérjük, alaposan olvassa át a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót. Bízhat abban, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, illetve megteszünk mindent, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.

A Media Markt fenntartja a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat bármikori módosítására, melyről természetesen kellő időben értesíti a www.mediamarkt.hu weboldal látogatóit.

A Media Markt a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Media Markt az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);,
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.)
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR Rendelet)

Általános szabályok, fogalmak

Személyes adat: A személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó korlátai:

 • az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,
 • a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel,
 • saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá
 • a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag a GDPR rendeletben meghatározott jogalapok és alapelvek szerint gyűjtjük és használjuk fel.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért meghatározott technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be, annak érdekében, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve elvesztésüket, vagy azt, hogy azokkal harmadik személyek visszaéljenek.

Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. A Media Markt tehát HTTPS protokollt használ, ami két fontos pillért ad a biztonságnak:

 • mediamarkt.hu szervere(i) és a felhasználó gépe, illetve böngészője közötti biztonságos kapcsolat garantálja, hogy a bejelentkezés során megadott jelszó, a rendelés során megadott személyes adatok harmadik fél számára a kommunikációban nem kinyerhetőek
 • a böngészők biztonsági beállításai miatt, ha netán a mediamarkt.hu weboldal valamelyik eleme (képek, scriptek, külső scriptek) nem biztonságos kapcsolaton akarna betöltődni, azt a böngészők alap esetben nem töltik be (ezt azonban a felhasználó felülbírálhatja)

Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat

Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

A továbbiakban ismertetjük, hogy mely konkrét folyamatok során kerül sor személyes adatai kezelésére. Ennek során kifejtjük a személyes adatok kezelésének jogalapját, célját és időtartamát is.

1. A www.mediamarkt.hu szerver naplózása (naplófájlok)

www.mediamarkt.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét vagyis weblapunkon tett minden látogatás alatt bizonyos adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból.

Az adatkezelés célja: a weboldal működtetése. Ezen adatokkal tudjuk biztosítani a weboldal funkcionalitását, illetve ezekkel tudjuk megfelelően bemutatni a weboldalunk tartalmát. Ezeket az adatokat továbbá felhasználjuk arra, hogy optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Általános szabályként ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire a fent ismertetett célból erre szükség van, illetve ezen túlmenően egy esetleges hacker támadás során ezek az adatok segítenek azonosítani a támadás forrását és akár elősegíteni egy rendőrségi feljelentés pontosítását.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy weboldala megfelelően és felhasználóbarát módon működjön. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság), hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.), küldött adatmennyiség, az Ön által használt böngésző beállításai és verziószáma, az Ön által használt operációs rendszer, az Ön internetszolgáltatója, az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím érdeklődési köre, demográfiai adatai, lokáció adatai, azonosítók stb. A Google által gyűjtött adatokról itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az IP cím olyan számsorozat, melyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából és mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

Adatfeldolgozók:

Név: Media-Saturn IT-Services GmbH
Székhely: Wankelstraße 5, D-85046 Ingolstadt, Cégjegyzékszám: HRB 3919
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (karbantartás, fejlesztés)

Név: Nexinto GmbH,
Székhely: Nagelsweg 33-35 20097 Hamburg (Adathálózati központ: Nexinto Gmbh, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany)
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)

A Media Markt Magyarország Kft. a naplóállományok statisztikai elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A dátum, idő és gyakoriság adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

www.mediamarkt.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltató is segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők a következő címeken adnak részletes felvilágosítást:

Név: Google Analytics
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: https://policies.google.com/?hl=hu

Név: Facebook Pixel
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: https://www.facebook.com/policy.php

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a mediamarkt.hu weboldalon minden termék adatlapján megtalálhatók az AddThis által generált megosztás ikonok.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltatók kódja került beágyazásra:

2. Megbízható Bolt Program / Árukereső.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy e-mail címének tárolására az Árukereső adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. A webáruházban történő vásárlások után az Ön e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az Árukereső általában 10 nappal az adatküldés után saját rendszerein keresztül e-mailt küld Önnek, hogy értékelje a Media Marktnál vásárolt termékeket és magát a Media Markt webáruházat, mint kereskedőt Az értékelést az Árukereső saját felületén lehet megadni, így az értékelés során megadott személyes adatokat az Árukereső.hu kezeli.

A fentiek szerint az adatfeldolgozásra így továbbított, átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső.hu adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt, melyet az alábbi linkre kattintva érhet el: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

A vásárlói vélemények megjelenítésére minden termék adatlapjának jobb felső sarkában elhelyezett „vásárlói vélemények” widget szolgál, mely az arukereso.hu oldal elégedettség-felmérésének eredményét mutatja.

Az adatkezelés célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] fűződik ahhoz, hogy szolgáltatásaival kapcsolatban rendszeres vásárlói visszajelzéseket (legyen az akár pozitív vagy negatív) kapjon, mely által lehetősége nyílik azok minőségének, színvonalának folyamatos fejlesztésére

A kezelt személyes adatok köre: email cím

Az adatkezelés időtartama: 18 hónap

Adatfeldolgozók:

Név: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adatfeldolgozói feladat: A vásárlók e-mail címének tárolása a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.

3. Videók, képek és szöveges információk megjelenítése

Ahhoz, hogy az általunk kínált termékek gyártóival kapcsolatos videókat, képeket és szöveges információt tudjunk megjeleníteni a weboldalunkon, együttműködünk a Flixmedia Limited-el-val (a továbbiakban: „Flixmedia”). Ebből a célból az Ön IP címe megküldésre kerül a Flixmedia Ltd. részére.

Az adatkezelés célja: Az általunk kínált termékek gyártóival kapcsolatos videók, képek és szöveges információt megjelenítése a vásárlói élmény fokozása és a vásárlók tájékoztatása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy weboldala megfelelően és felhasználóbarát módon működjön. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: Az Ön IP címe.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön IP címe automatikusan törlődik, amikor elhagyja a weboldalunkat.

Adatfeldolgozó:

Név: Flixmedia Limited
Székhely: Unit 1 the Technology Park, Colindeep Lane, London NW9 6BX
Adatfeldolgozói feladat: A Flixmedia az Ön kiválasztott viszonteladójával köt partnerségi viszonyt annak érdekében, hogy az Ön által kiválasztott termékről hivatalos gyártói információkat közöljön, mely nem minősül hirdetési szolgáltatásnak. A Flixmedia kizárólag abból a célból dolgozza fel az Ön IP címét, hogy lehetővé tegye a gyártó videós, képi vagy szöveges információinak szolgáltatását, de nem tárolja el az Ön IP címét ezen szolgáltatás részeként a viszonteladó számára, és nem adja ki az Ön IP címét harmadik fél számára, kivéve azok számára, akik ezen információk megjelenítését támogatják. A Flixmedia semmilyen más személyes adatot nem dolgoz fel vagy tárol el Önről és nem is kér Önre vonatkozó más személyes adatok harmadik féltől. Ha bármilyen kérdése lenne arról, hogy a Flixmedia hogyan tárolja az Ön IP címét, kérjük közvetlenül lépjen kapcsolatba a Flixmedia-val a www.flixmedia.eu oldalt.

4. Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

A Media Markt Magyarország. elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a www.mediamarkt.hu weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a holnap látogatottságára és a felhasználók viselkedésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése és elemzése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához, , továbbá mind az adatkezelőnek, mind a látogatóknak, felhasználóknak, vásárlóknak egyértelmű érdeke fűződik a honlap rendeltetésszerű működtetéséhez és működéséhez, a funkciók és szolgáltatások nyújtásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. Az ún. statisztikai, valamint marketing sütik esetén az adatkezelés jogalapja a honlapra látogató felhasználó hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: A sütik által az Ön számítógépén meghatározott ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

A sütikre és webelemzési szolgáltatásokra vonatkozó részletes tájékoztatónk, valamint az egyes sütik alkalmazásának letiltására vonatkozó felületünk az alábbi oldalon található: https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/cookie.html

5. Kapcsolatfelvétel

5/A. Kapcsolatfelvétel telefonon, e-mailben vagy űrlapon

Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat, hívás esetén ezen felül hangját tároljuk.

Az adatkezelés célja: Adatait annak érdekében tároljuk, hogy a válasz megadása során Önnel újból kapcsolatba tudjunk lépni. Ezen kívül a kapcsolatfelvételt azért naplózzuk, jövőben felmerülő vitás kérdések esetén a körülmények valóságnak megfelelő, tényszerű bizonyítása lehetséges legyen.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelőnek ugyanis az Fgytv. 17/B § alapján kötelessége a hangfelvételt, vagy a bejelentésről felvett jegyzőkönyvet 5 évig őrizni.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, megkeresés dátuma, illetve egyéb, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok, illetve hívás esetén az Ön hangja.

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételt követő maximum 5 év. (az Fgytv. szerint).

5/B. Termék lefoglalása a kapcsolatfelvétel során, telefonon

Amennyiben Ön egy termékkategória vagy egy bizonyos termék iránt érdeklődik Call Centerünkön keresztül telefonon, úgy Társaságunk lehetőséget biztosít arra is, hogy a kiválasztott terméket már a telefonhívás során lefoglalja, és a lefoglalt terméket a későbbiekben áruházi készletről, áruházi átvétellel megvásárolja.

A foglalást követően a termék átvételével, illetőleg helyettesítő termék ajánlásával kapcsolatban Önnel az adott MediaMarkt áruház veszi fel a kapcsolatot telefonon.

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja a termékről történő információközlés során az 5/A. pontban rögzített cél, amennyiben azonban Ön termékfoglalással él és vásárlást kezdeményez a hívás során, úgy cél a termék lefoglalásához és későbbi időpontban történő áruházi átvételéhez és megvásárlásához szükséges adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: Az 5/A. pontban rögzítetteken túl, foglalás esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel mint érintettel történő szerződéskötéshez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: név, megkeresés dátuma, illetve egyéb, a hívás során megadott személyes adatok, illetve az Ön hangja.

Az adatkezelés időtartama: Az 5/A. pontnál rögzítettek szerint a hangfelvételt illetően a kapcsolatfelvételt követő maximum 5 év (az Fgytv. szerint).

6. Regisztráció

A weboldalunkon felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ez azért hasznos, mert a regisztrált vásárlónak nem kell minden egyes vásárlás során megadnia a személyes adatait, illetve a regisztrált fiókon keresztül a vásárlás is nyomon követhető. A regisztráció során kért adatokat egy előre meghatározott űrlapon adja meg részünkre.

A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni. A jelen pont szerinti direkt marketing célú megkeresés alatt kizárólag a hírleveleket és e-mail útján küldött egyéb direkt marketing üzeneteket értjük, a hozzájárulás hatálya a 8. pontban foglalt telefonos szolgáltatásra nem terjed ki (a telefonon történő megkeresésre vonatkozó részletes szabályok a 8. pontban találhatók). A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 13. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a Media Markt webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: szegmens (pl.: magánszemély, vállalkozás), nem (megszólítás), név, szállítási cím, számlázási cím, csomagátvételi pont címe, e-mail-cím, telefonszám, jelszó és a választott fizetési módra vonatkozó információra.

Az elírások megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy a megrendelt termékek tényleg elérjenek Önhöz, ellenőrizzük a megadásakor, hogy a címe teljes és helyes.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig

Adatfeldolgozók:

Név: Media-Saturn IT-Services GmbH
Székhely: Wankelstraße 5, D-85046 Ingolstadt, Cégjegyzékszám: HRB 3919
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (karbantartás, fejlesztés)

Név: Nexinto GmbH,
Székhely: Nagelsweg 33-35 20097 Hamburg (Adathálózati központ: Nexinto Gmbh, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany)
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)

7. Webáruházi vásárlás

A www.mediamarkt.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

7/A. Vásárlás regisztrációt követően

Amennyiben a jelen tájékoztató 7. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlóval kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki, melyet a 7. pontban jelölt Nexinto Gmbh, mint adatfeldolgozó által üzemeltetett szerverparkban tárol.
A vásárlási folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 12. pontja szerint is kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a Media Markt webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok köre: vevőszám, megszólítás, név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (pl. dátumok, időpontok, vásárolt termék, a vásárlás értéke, fizetési mód, szállítás típusa, szállító, csomagazonosító, bizonylatszám, e-számla azonosító, számla sorszáma), számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama:

 • a számlán szereplő adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
 • a megrendelésben szereplő adatok tekintetében a megrendelés kezelő rendszerünk a vásárlást követő 5 évig tárolja adatait a Ptk. szerinti általános elévülési időhöz igazodva.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait OTP Mobil Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-44) kezeli.

PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

Hitel igénybevétele esetén a MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) kezeli

Az ajándékkártya fizetési rendszer üzemeltetője az Név: in.webs GmbH (Székhely: Poststraße 10 41334 Nettetal)

Adattovábbítás:

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az adatokat a fent megjelölt partnereinknek továbbítjuk, akik a fizetés során adatait kezelik.

Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozók egyrészről a logisztikai partnereink, akiknek továbbítjuk a házhozszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ezen partnereinket a házhozszállító partnereink pontban találja.

További adatfeldolgozónk:

Név: Számlaközpont Zrt.
Székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1.
Adatfeldolgozói feladat: A webáruházi vásárlást követően az elektronikus számlát az adatfeldolgozó, mint minősített szolgáltató készíti el. A számlakészítés során átadott adatokat az adatfeldolgozó harmadik fél részére nem adja tovább, azokat az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi.

7/B. Vásárlás vendégként

Önnek lehetősége van vendégként megrendelést leadni. Ha a megrendelésnek ezt a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait.

Az adatkezelés célja: Az Ön által leadott megrendelés kiszolgálása, teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, (lak)cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum (nem kötelezően kitöltendő adat), az egyes vásárlások adatai (pl. dátumok, időpontok, vásárolt termék, a vásárlás értéke, fizetési mód, szállítás típusa, szállító, csomagazonosító, bizonylatszám, e-számla azonosító, számla sorszáma), számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a megrendelés kimenetelétől függ:

 • Amennyiben vendégként a webáruházban kiválasztja, azaz kosárba teszi a megvásárolni kívánt termékeket, szolgáltatásokat, azonban a megrendelést nem fejezi be, a fent felsorolt adatokat 30 napig tároljuk. Ebben az esetben, a süti beállításoktól függően, amennyiben ugyanazon böngészőből ismét ellátogat webáruházunkba, a kosár tartalma és a megadott adatok elérhetőek lesznek.
 • Amennyiben vendégként a webáruházi vásárlást teljes egészében befejezi, vagyis megrendelését nem szakítja meg, az Ön által megadott adatokat az év végéig tároljuk. Ezt követően minden, aktuális évben született megrendelés adatai törlésre kerülnek. E mellett, megrendelés kezelő rendszerünk a 7. pontban írtak szerint 5 évig tárolja adatait.

Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozók a logisztikai partnereink, akiknek továbbítjuk a házhozszállítás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ezen partnereinket a házhozszállító partnereink pontban találja.

8. Vásárlást követő telefonos tájékoztatás, egyeztetés és egyedi ajánlattétel

A vásárló mind a regisztráció (7/A. pont), mind a vendégként történő vásárlás (7/B. pont) során megadja telefonszámát. Az előbb említett pontokban rögzített célokon felül az adatkezelő ezt a telefonszámot egyes esetekben arra is felhasználja, hogy a vásárolt termék(ek) házhozszállítását a vásárlóval egyeztesse, és/vagy tájékoztatást nyújtson a termék(ek)re érvényes kötelező, jogszabályon alapuló és a gyártó által vállalt jótállás (garancia) hosszáról és általános feltételeiről.

A telefonhívás során az előbbi tájékoztatásokat követően az adatkezelő a vásárlót tájékoztathatja a vásárolt termék(ek)re vonatkozó esetleges beüzemelés lehetőségéről, továbbá az azokra elérhető, a kötelező és gyártói garancia meghosszabbítására irányuló ún. Garancia Plusz szolgáltatása igénybevételének lehetőségéről is. A telefonhívásról minőségbiztosítási okokból hangfelvétel készül, ennek tényéről a vásárlót a telefonhívás elején az adatkezelő munkatársa tájékoztatja. A tájékoztatásra azért van szükség, mert a vásárló hangja – mint személyes adat – a hívás során rögzítésre kerül. Ezen kívül a hívás során esetlegesen elhangzó egyéb személyes adatok is rögzítésre kerülnek.

Az említett tájékoztatásokat követő ajánlattétel ellen a vásárlónak bármikor lehetősége van tiltakozni és a hívás közben jelezni, ha ilyen ajánlatokkal a jövőben nem kívánja, hogy adatkezelő megkeresse. A visszautasítás tényét adatkezelő munkatársa rögzíti, és a jövőben a házhozszállítással és jótállással kapcsolatos tájékoztatást követően egyedi ajánlattal adatkezelő nem keresi meg. A Garancia Plusz szolgáltatás telefonon történő igénybevételével kapcsolatban további információ jelen Adatvédelmi szabályzat Okosvonal szolgáltatásra vonatkozó 10. pontjában található.

Amennyiben az ajánlatot a vásárló a hívás során elfogadja, úgy a beüzemelésre és/vagy Garancia Plusz szolgáltatás igénybevétele során történő adatkezelésre, így különösen annak céljára, jogalapjára, a kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés időtartamára és az alkalmazott adatfeldolgozókra nézve a jelen Adatvédelmi szabályzat Okosvonal szolgáltatásra vonatkozó 10. pontjában rögzített feltételei irányadók.

Az adatkezelés célja: a házhozszállítás idejének és egyéb feltételeinek vásárlókkal történő egyeztetése, a vásárlók tájékoztatása az általuk vásárolt termék(ek)re elérhető kötelező és gyártói jótállásról, valamint a készülék beüzemelésére és a garancia kiterjesztésére online felületen közvetlenül nem elérhető szolgáltatásokra vonatkozó egyedi ajánlat tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a Media Markt mint adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. Utóbbi érdekre vonatkozóan az adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy a telefonszám e célból történő kezelésére irányuló érdeke valós és jogszerű, a szándékolt cél személyes adat kezelése nélkül nem valósítható meg, továbbá azzal szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett személyek olyan érdekei és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. A telefonszám e célból történő kezelése a vásárlók érdekeit is szolgálja egyúttal, hiszen egyrészt a vásárlók a részükre a készülékkel együtt átadott jótállási jegy és egyéb dokumentumok mellett első kézből szerezhetnek tényleges és hasznos információkat az általuk vásárolt készülékekre elérhető jótállás idejéről és ezzel kapcsolatos jogaikról, másrészről az online vásárlók számára a garancia hosszabbítás lehetősége az adatkezelőn kívül álló informatikai okokból online nem, csak telefonon vagy áruházban személyesen biztosítható, adatkezelő tehát ezzel tudja számukra biztosítani az offline áruházban történő vásárlókkal azonos feltételeket és bánásmódot.

A kezelt személyes adatok köre: a vásárló telefonszáma, a telefonhívás rögzítése során a vásárló hangja, valamint a telefonbeszélgetés közben elhangzott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama attól függően, hogy a vásárló regisztrációt követően vagy vendégként vásárol, a 7/A. vagy a 7/B. pontban foglalt adatmegőrzési időhöz igazodik.

Adatfeldolgozók: a jelen pontban rögzített adatkezelés kapcsán adatkezelő adatfeldolgozó szolgáltatását nem veszi igénybe.

9. Vásárlói elégedettség mérés

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. A vásárlók ellátásának garantálása és a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az Adatkezelő rendszeresen vizsgálja a társaság tevékenységének hatékonyságát és a szolgáltatások színvonalát. Az Adatkezelő ennek érdekében vásárlói elégedettség mérést végez azáltal, hogy egy teljesen anonim válaszadást biztosító kérdőívet vagy egy erre mutató linket küld a vásárló részére a vásárlás során megadott e-mail címre. Az Adatkezelő a beérkezett visszajelzéseket kiértékeli és azokat az észrevételeket, amelyek megvalósítása hozzájárul a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz és az alkalmazott rendszerei keretei között megvalósíthatóak, az Adatkezelő beépíti a belső folyamataiba. Amennyiben a változások a szabályzatok módosítását is igénylik, azokat a soron következő módosítás alkalmával átvezeti. A felmérés eredményéről és a felmérés eredményeként bekövetkező változásokról az Adatkezelő a honlapján tájékoztatja vásárlóit.

Az adatkezelés célja: A webáruházában történő vásárlás után a termékek/szolgáltatások értékelése, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, a webáruház hatékonyságának növelése, szolgáltatások színvonalának javítása.

Az adatkezelés jogalapja: A fokozódó piaci verseny és az Adatkezelő, műszaki termékek offline kiskereskedelmi piacán jelenleg meglévő piacrésze azt az állandó elvárást támasztja az Adatkezelővel szemben, hogy monitorozza a vásárlói véleményeket. Ezáltal az adatkezelőnek jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] fűződik ahhoz, hogy szolgáltatásaival kapcsolatban rendszeres vásárlói visszajelzéseket (legyen az akár pozitív vagy negatív) kapjon, mely által lehetősége nyílik azok minőségének, színvonalának folyamatos fejlesztésére.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, IP cím

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama: Ön egy termék vagy szolgáltatás vásárláshoz kapcsolódóan maximum 3 e-mailt fog kapni a vásárlást követő 60 napon belül, attól függően, hogy Ön és az adatkezelő között milyen kapcsolat jött létre, így például:

 • 1 vásárlói elégedettségmérés a termék javítását követő 60 napon belül.
 • 1 vásárlói elégedettségmérés a megjavított termék átvételét követő 60 napon belül.
 • 1 további vásárlói elégedettség mérés egyéb esetekben (pl. vásárlási élménnyel, weboldali elégedettséggel kapcsolatban, Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, stb.)

A személyes adatokat Adatfeldolgozó 60 napig őrzi, annak érdekében, hogy a negatív visszajelzést adott vásárlókat vissza tudja hívni. Ezt követően minden személyes adat törlésre kerül.

Adatfeldolgozók:

Név: InMoment GmbH
Székhely: Borselstrasse 18, 22765 Hamburg, Németország
Cégjegyzékszám: HRB92708

Adatfeldolgozói feladat: A vásárló elégedettséget mérő kérdőív kitöltése az Adatfeldolgozó honlapján történik. Adatfeldolgozó ennek érdekében a vásárló részére a megadott email címre email üzenetet küld, mely a kérdőív eléréséhez szükséges linket tartalmazza.

Amennyiben problémái adódnak a kérdőív megnyitásával kapcsolatban, kérjük írjon e-mailt a következő címre: velemeny@mediamarkt.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a vásárlói elégedettség mérés kitöltése nem kötelező, így Ön dönthet úgy is, hogy az e-mailben küldött linket nem nyitja meg, így nem lép be az adatfeldolgozó honlapjára és nem tölti ki a kérdőívet. Amennyiben a link megnyitása mellett dönt, az adatfeldolgozó a kérdőív kitöltésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót az Ön rendelkezésére bocsátja.

10. Okosvonal szolgáltatás igénybevétele során történő adatkezelés

Ezen pontban a Media Markt Okosvonal szolgáltatásának igénybevétele során történő adatkezeléssel kapcsolatban adunk tájékoztatást. A +36 1 510 0996 telefonszám felhívásával hozzájárul, hogy minőségbiztosítási okokból a telefonhívásról hangfelvételt készítsünk. Hozzájárulására azért van szükségünk, mert hangja – mint személyes adat – a hívás során rögzítésre kerül. Ezen kívül a hívás során elhangzó egyéb személyes adatok is rögzítésre kerülnek.

Amennyiben Ön a telefonhívás során termékvásárlás mellett dönt, és ezen felül a megvásárolni kívánt termékre a Media Markt által, függő biztosításközvetítőként kínált Garancia+ biztosítást köt, Ön az Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-vel (székhely: 1091 Budapest, IX. Üllői út 1., a továbbiakban: Biztosító) kerül szerződéses kapcsolatba. A biztosítási szerződés megkötése során további személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A Biztosító általi adatkezelésről a későbbiekben, a biztosítási szerződés megkötését megelőzően kap részletes adatkezelési tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: A hangfelvételeket minőségbiztosítási célból rögzítjük, így az elhangzott személyes adatok kezelése is e célból történik. Ezen hangfelvételek segítenek a biztonsági szempontból fontos események rekonstruálásában, vitás ügyek rendezésében és szolgáltatásunk minőségének javításában is.

Amennyiben Ön hívást kezdeményez, azonban a hívás fogadására dedikált minden munkatárs foglalt, a # gomb megnyomásával visszahívást kérhet. Ebben az esetben telefonszámát a visszahívás megvalósítása érdekében kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján

Amennyiben a telefonhívás során Garancia+ biztosítás megkötésére is sor kerül, az adatkezelés jogalapja

 • a hangfelvétel vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;) jogi kötelezettség teljesítése,
 • a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően) szerződés teljesítése, ugyanis a kért személyes adatok rögzítése nélkül nem lehetséges a biztosítási szerződés megkötése, valamint a biztosítási kötvény kiállítása. Ez utóbbi adatkezelésről részletesen a Biztosító tájékoztatja Önt a későbbiekben, a személyes adatok megadását megelőzően hozzáférhetővé tett adatkezelési tájékoztatóban.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön hangja, valamint a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatok, mint az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe. Visszahívás kérés esetén csak telefonszámát rögzítjük.

Az adatkezelés időtartama:

 • Amennyiben a hívás során csupán tanácsadásra, a megfelelő termék kiválasztásában történő segítségre vagy termékvásárlásra kerül sor, az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától számított 2 hét.
 • Amennyiben a megvásárolt termékhez kapcsolódóan Ön Garancia+ biztosítást is köt, a hangfelvételek tárolására a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. alapján a biztosítási kötvény lejártától számított 5 évig kerül sor.
 • Amennyiben Ön a Media Markt weboldalon megvalósított termékvásárlás során úgy nyilatkozik, hogy a vásárlás során megadott telefonszámon az Adatkezelő megkeresheti Önt tűzhely beüzemelés, illetve Garancia+ biztosítás ajánlása érdekében, telefonszámát hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Ettől függetlenül a visszahívás elvégzése érdekében tárolt telefonszámát minden hónap 1. napján anonimizáljuk. Ily módon biztosítjuk az eredeti adatok felülírását, így azok többé nem rekonstruálhatók.

A hangfelvételek tárolására az adatkezelő szerverein kerül sor, melyek a következő címen találhatók: 1239 Budapest, Európa utca 9-11. BILK J1 épület

Adatfeldolgozók:

Név: HTS Group Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Fő út 195.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni a tűzhely beüzemelés szolgáltatást, a beüzemelést adatfeldolgozó végzi. Ennek érdekében adatkezelő átadja az Ön nevét és telefonszámát adatfeldolgozó részére annak érdekében, hogy adatfeldolgozó fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, illetve el tudja végezni a beüzemelést.

Név: LG Electronics Magyar Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön az Okosvonal igénybevétele során, azaz a +36 1 510 0996 telefonszám felhívásakor az Okosvonal választó menüben a 3-as gombot választja, hívását az LG Electronics Magyar Kft. promótere fogadja, így ő a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatokat megismeri. Adatfeldolgozó ezen kívül egyéb módon nem dolgozza fel és nem tárolja az adatokat.

Név: Samsung Electronics Magyar Zrt.
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön az Okosvonal igénybevétele során, azaz a +36 1 510 0996 telefonszám felhívásakor az Okosvonal választó menüben a 4-es gombot választja, hívását az Samsung Electronics Magyar Zrt. promótere fogadja, így ő a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatokat megismeri. Adatfeldolgozó ezen kívül egyéb módon nem dolgozza fel és nem tárolja az adatokat.

11. Házhozszállítás/régi készülék elszállítása/beüzemelés a szállítással egyidőben

A Media Markt a szolgáltatások teljesítése során applikációval kísért digitális termékátadást alkalmazhat, melynek célja a termék átadásának, illetve beüzemelésének dokumentációja, a teljesítés igazolása. Ennek során a vásárló hozzájárulása esetén fényképfelvétel készül a termékről annak átadása és beüzemelése során. A digitális átadás során a termék sérülésmentes átvételét, a régi készülék, illetve a csomagolóanyag elszállítását, az igényelt szolgáltatások teljesítését visszaigazolásával és digitális aláírásával igazolja

A fent bemutatott, applikációval kísért digitális termékátadás során úgynevezett átadási napló, készülék visszaszállítás esetén átvételi napló, valamint bizonylat készül.

Az átadási és átvételi napló tartalmazza az átadás során esetlegesen készített fényképfelvételeket, illetve a vásárló nyilatkozatait és aláírását. Az elkészített fényképfelvételen személyes adatokat nem rögzítünk, illetve az átadási és átvételi naplón a vásárló aláírásán kívül egyéb személyes adat nem szerepel. A digitális átadás során tehát a vásárló aláírása tárolásra kerül, mely személyes adatnak minősül. Az átadási és átvételi napló tekintetében a következő adatkezelési tájékoztatást nyújtjuk:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk b) pont, vagyis az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja:

Elsődleges cél: A vásárló által megrendelt termék kiszállításának igazolása, vagyis annak rögzítése, hogy az Adatkezelő az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette.

Másodlagos cél: Amennyiben vásárló a fényképfelvétel készítéséhez hozzájárul, aláírásával azt is igazolja, hogy a fényképen szereplő állapotban történt a termék átadása, kérte a régi készülék vagy csomagolóanyag elszállítását, valamint az igényelt szolgáltatások teljesítését.

A kezelt személyes adatok köre: A vásárló aláírása

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

A bizonylat tartalmazza a vásárlás legfőbb ismérveit, így az eladó és vásárló adatait, valamint a megvásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó információkat. A bizonylat tekintetében a következő adatkezelési tájékoztatást nyújtjuk:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk c) pont, vagyis az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Az adatkezelés célja: A vásárló által megrendelt termék kiszállításának, átadásának igazolása, vagyis az adásvételi szerződés létrejöttének dokumentálása.

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, számlázási cím, e-mail cím, aláírás

Az adatkezelés időtartama: 8 év

12. Media Markt – kiterjesztett zenei katalógus

Önnek lehetősége van arra, hogy a Media Markt webáruházban, egy több százezres zenei katalógusból válogasson és, amennyiben olyan lemezt szeretne megvásárolni, mely a katalógusban még nem szerepel, az érintett lemezre igényt adjon le. Az igény leadását követően egy automatikus e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre, mely tartalmazza az igény leadásának visszaigazolását és az igénylés várható átfutási idejét. Az igényelt lemez választékunkba történő feltöltését követően az igénylés során megadott elérhetőségek egyiként call centerünk értesíti Önt. Felhívjuk figyelmét, hogy az igény leadása nem jár vásárlási kötelezettséggel.

Az adatkezelés célja: Az igénylés beérkezésének visszaigazolása, valamint az igényelt lemez elérhetővé tételét követően az Ön értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) bek. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Az Ön értesítését követő1 hét.

Adatfeldolgozók:

Név: Intermedius Net Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29., Adószáma: 14488458-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09015719
Adatfeldolgozói feladat: Az igény leadása során megadott személyes adatok egy adatbázisba kerülnek, melyhez szükséges felületet az Adatfeldolgozó biztosítja. Ezen adatbázisból kerülnek továbbításra a kapcsolattartási adatok a call center részére.

13. Direkt marketing hozzájárulás

Önnek lehetősége van hozzájárulását adni direkt marketing üzenetek küldéséhez és feliratkozni ingyenes Media Markt hírlevélre a weboldalunkon. Az Adatkezelő a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzleti partnerei reklámjait személyre szabottan közölje vásárlói részére az általuk megadott elérhetőségeken. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (double opt-in)” eljárással történik, amely során a regisztrációkor kap egy e-mailt, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amik nem hozzá tartoznak. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a regisztrációs eljárásban adja meg, mely során a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető.

A marketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.

A profilalkotás: a felhasználók által önkéntesen megadott, illetve a rendszerek által mért megnyitási, kattintási és vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képesek vagyunk a fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek küldése.

Az Adatkezelő és egyes partnerei által szervezett nyereményjátékokon való hozzájárulás megadása esetén a jelen fejezetben ismertetett hírlevél adatbázisba kerülnek az átvett adatok.

Az adatkezelés célja: A gazdasági reklámot is tartalmazó direkt marketing üzenetek, e-mailek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: vásárlói adatok (email cím, név, születési dátum), vásárlási adatok (pl.: vásárolt termékek márkája, ára), viselkedési adatok (pl.: email megnyitás, kattintás), geolokációs adatok (pl.: város), és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő 30 napig,

Ön természetesen visszavonhatja a hozzájárulását. Annak érdekében, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben. A linkre történő kattintást követően megkérjük, hogy erősítse meg a leiratkozását a weboldalunkon. Szintén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását:

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag a Media Markt által küldött hírlevelekre vonatkozik, vagyis leiratkozás esetén is kiküldésre kerülnek azon e-mailek, melyek szerződések teljesítéséhez, a weboldalunk működéséhez – beleértve a szolgáltatási e-maileket – szükségesek vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ilyen e-mail például:

 • regisztráció megerősítése,
 • vásárlói szolgálati közlemény
 • megrendelések megerősítése
 • szerződéses dokumentumok
 • fizetési adatok kezelése
 • a vásárláshoz járó elektronikus ajándék

Azt szeretnénk, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mailjeinket és ezért megpróbálunk kizárólag olyan információkat összeállítani, amelyeket valószínűleg Ön érdekesnek találhat, valamint heti általános hírlevelet is küldünk az éppen aktuális ajánlatainkról. Ezért mérjük és tároljuk a felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e az e-mailjeinket és ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mailben, valamint, hogy megkapja-e az e-mailünket és ha nem, miért nem. Ezeket az adatokat szintén használjuk statisztikai célokra.

Adatfeldolgozók:

Név: emarsys eMarketing Systems AG
Székhely: Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München, Németország, e-mail: dataprotection@emarsys.com
Adatfeldolgozói feladat: Marketing platform üzemeltetése

Név: Intermedius Net Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29., Adószáma: 14488458-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09015719
Adatfeldolgozói feladat: webáruház fejlesztése, webáruház marketing anyagainak elkészítése, a webáruház felületére feltöltése

Név: Linistry Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: Maglód, Gábor Áron u 38.
Adatfeldolgozói feladat: A vásárlást követően az Adatfeldolgozó e-mailt küld a vásárlónak, melyben a vásárló jogosult értékelni a vásárlást.

Név: Név: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adatfeldolgozói feladat: A vásárlók e-mail címének tárolása a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. További információkat a 3.2. pontban olvashat.

14. Call centerrel folytatott telefonbeszélgetések rögzítése

www.mediamarkt.hu call centere a +36 (1) 358-6600 hívószámra beérkező telefonbeszélgetéseit az ügyfélszolgálat üzemeltetője rögzíti.

Az adatkezelés célja: a vásárlók/ügyfelek és az Adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, minőségbiztosítás,, panaszkezelés és jótállási/szavatossági ügyintézés, valamint a vásárlók erre vonatkozó igénye esetében közvetlen értékesítés.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a klasszikus fogyasztói panasz rögzítése és kezelése esetén a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján)
 • jótállási/szavatossági ügyintézés esetén a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157-173. §§-ai, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján);
 • az egyéb általános tájékoztatás adás esetén jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont);

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok..

Az adatkezelés időtartama: 5 év (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a beszélgetés rögzítésének elmaradása.

Adatfeldolgozók:

Név: VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14 ,
Adatfeldolgozói feladat: Webáruházi call center üzemeltetéshez szükséges sofware nyújtása, valamint a call center hatékonyságának növelése érdekében bizonyos felvételek szúrópróbaszerű meghallgatása és ez alapján történő tanácsadás.

Név: Protocall 2009 web- és telemarketig Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2724 Újlengyel Ady Endre utca 41.,
Adatfeldolgozói feladat: webáruházi call center szolgáltatás nyújtása, a felvételek rögzítése

15. MBH Bank online hitel

Amennyiben fizetési módként az „online áruhitelt” választja, úgy a finanszírozó partnerünk információt szerezhet a hitelképességéről matematikai és statisztikai módszerek segítségével, hogy megóvja a jogos érdekeit. Kérjük, minden ezzel kapcsolatos kérdést a finanszírozó partnerünk részére küldjön meg!

Finanszírozó partnerünk elérhetőségei:

Név: MBH Bank Nyrt.
Ügyfélszolgálat Postai cím, illetve személyes bejelentés: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): ugyfelszolgalat@mbhbank.hu
Telefonszám: +36 80 350 350

Tájékoztatjuk, hogy az MBH Bank adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. A bank ügyfelei, és minden, a bank adatkezelésével érintett személy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat kérdéseivel, kéréseivel az adatvedelem@mbh.hu email címen.
A bank hatályos adatkezelési szabályzatát az alábbi linken érheti el: https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/MBH_BANK_ALTALANOS_ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO.pdf

16. Jelentkezés álláshirdetésekre

Amennyiben Ön a weboldalon meghirdetett valamely állásra jelentkezést nyújt be, a beérkezett pályázatokat az Adatkezelő megbízásából az Adatfeldolgozó tárolja.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap.

Adatfeldolgozók:

Név: d.Vinci HR-Systems GmbH
Székhely: Nagelsweg 37-39 – 20097 Hamburg
Adatfeldolgozói feladat: A beérkező pályázatok az adatfeldolgozó által üzemeltetett tárhelyen kerülnek tárolásra.

17. Online Ajándékkártya vásárlás

Az online Ajándékkártya vásárlás során az Adatkezelő a vásárló által megadott adatokat és bizonylatot tárolja.

Az adatkezelés célja: a vásárlást megerősítő email küldése, valamint a sikeres vásárlást követően a bizonylat kiállítása és küldése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a vásárlás megerősítése során az email cím kezelésének jogalapja szerződés teljesítése
 • a telefonszám kezelésének jogalapja szerződés teljesítése
 • a bizonylat kiállítása során a név és cím kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése a Számviteli törvény szerint

A kezelt személyes adatok köre: név, cím telefonszám, email cím

Az adatkezelés időtartama: A vásárlást követő maximum 5 év.

Adatfeldolgozó:

Név: in.webs GmbH
Székhely: Poststraße 10 41334 Nettetal
Adatfeldolgozói feladat: A vásárlás során megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó által üzemeltetett weboldalon tárolódnak, illetve a vásárlás végén a bizonylat kiküldését is az Adatfeldolgozó végzi.

18. Termékértékelések és termékoldali hozzászólások

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. A vásárlók részére nyújtott szolgáltatások minőségének, így különösen a tájékozott vásárlói döntések meghozatala érdekében az Adatkezelő külső adatfeldolgozó (lásd alább) szolgáltatásának igénybevételével termékértékelési szolgáltatást biztosít webáruházában. A termékértékelés segítségével a vásárlók az általuk megvásárolt termékeket utólag értékelhetik, valamint megoszthatják a termékkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat, a mindennapi használatot érintő pozitív és negatív benyomásaikat, ezzel segítve a webáruház látogatóit abban, hogy az egyes termékekkel kapcsolatban az Adatkezelő által közzétett műszaki és egyéb jellegű paramétereken és specifikációkon felül a tényleges használatra vonatkozó vásárlói véleményeket és tapasztalatokat is figyelembe vehessék egy-egy termék megvásárlására vonatkozó döntésük meghozatalánál.

A felhasználók tehát a webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatban véleményeket írhatnak és hozzászólásokat tehetnek közzé, illetve értékelhetik a webáruházban található termékeket és szolgáltatásokat az ún. Bazaarvoice Hálózaton keresztül (a továbbiakban: „Felhasználók által létrehozott tartalom”). Felhívjuk kedves felhasználóink figyelmét, hogy valamennyi információ, amelyet a webáruház felületére Felhasználók által létrehozott tartalomként feltöltenek, nyilvánosan elérhetővé, megismerhetővé és felhasználhatóvá válik az adatfeldolgozó Bazaarvoice Inc. (részletes adatokat lásd lent) és kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai és kereskedelmi partnerei számára, valamint a weboldal látogatói számára; ezért kérjük ne töltsenek fel ilyen tartalomként semmilyen olyan információt, adatot (pl. a kötelezően gyűjtött adatok körén túl személyes adatot, fizetési vagy banki adatot stb.), amelyet nem kívánnak mások számára megismerhetővé tenni.

Termékértékelés hozzáadása, illetve hozzászólás írása a termékoldalon erre a célra elhelyezett, „Értékelés írása” gombra kattintva megnyíló értékelő felület használatával lehetséges. A felületen a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Értékelés/hozzászólás hozzáadásához becenév és e-mail cím hozzáadása kötelező. Becenévként kérjük lehetőség szerint olyan nevet szíveskedjen megadni, amely alapján személye önmagában nem beazonosítható. Az értékelés leadása során a megfelelő jelölőnégyzet megjelölésével a felhasználó hozzájárul az értékelőlapon megadott adatainak jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez. Az értékelés leadását követően rendszerünk megerősítő értesítést küld az értékeléskor megadott e-mail címre: rendszerünk a leadott értékelést megvizsgálja és moderálja; annak megfelelősége esetén az értékelés kikerül az adott termékhez tartozó termékoldalra, ellenkező esetben az értékelés elutasításra kerül, amelyről a felhasználó értesítést kap az általa az értékeléskor megadott e-mail címre. A felhasználó a hozzájárulását utólag visszavonhatja az értékelést követően kapott bármely visszaigazoló e-mail alján található „leiratkozom” gomb használatával, illetve ezirányú igényét jelezheti az Adatkezelő ügyfélszolgálata számára is a jelen Szabályzat alján található ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén.

Előbbieken túl termékértékelésre a webáruházban történő vásárlást követően, a webáruház termékértékelési felületén kívül is van lehetőség: az online megrendelési folyamat részeként a vásárlók a vásárlást követően 21 nappal e-mailt kapnak a vásárlás során megadott e-mail címre, amelyben a megvásárolt termékkel kapcsolatos értékelés lehetőségére hívjuk fel figyelmüket. Amennyiben értékelésre nem kerül sor, ezt követően 7 napon belül ismételten értesítjük vásárlóinkat a termékértékelés lehetőségéről. Az értékelés önkéntes.

Az adatkezelés célja: A webáruházban forgalmazott termékek értékelésének, termékoldali hozzászólások megtételének lehetővé tétele a vásárlók és látogatók számára.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

Kezelt személyes adatok köre: email cím, becenév (amennyiben az érintett értékelő személye ez alapján beazonosítható), valamint IP cím (meghatározását lásd feljebb)

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, illetve amennyiben a hozzájárulás nem kerül visszavonásra, a célok eléréséhez szükséges ideig, de legkésőbb az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között fennálló megállapodás megszűnését követő 210. napig.

Amennyiben a felhasználó hozzászólása az Adatkezelőhöz szóló vagy a termékre, szolgáltatásra vonatkozó, az Adatkezelő által megválaszolható kérdést tartalmaz, az e kérdés közzétételével kapcsolatos személyes adatokat Adatfeldolgozó mindaddig megőrzi, amíg erre szükség van annak érdekében, hogy Adatkezelő a felhasználó által feltett kérdést meg tudja válaszolni. Ezt követően minden személyes adat törlésre kerül.

Adatfeldolgozó:

Név: Bazaarvoice Inc.
Székhely: 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759 (USA)
Adatfeldolgozói feladat: A felhasználó termékértékelése, illetve hozzászólása az Adatkezelő honlapján történik az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres felület igénybevételével. A szoftver igénybevétele során a felhasználó által megadott adatokat az Adatfeldolgozó gyűjti és adja át az Adatkezelőnek. Az Adatfeldolgozó profilalkotást és automatikus döntéshozatalt nem végez.

Egyebekben az Adatfeldolgozó által végzett tevékenységről és annak adatvédelmi feltételeiről az alábbi elérhetőségen tájékozódhat angol nyelven: https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

Amennyiben problémái adódnak a termékértékeléssel vagy a hozzászólás közzétételével kapcsolatban, kérjük írjon e-mailt a követke1ző címre: velemeny@mediamarkt.hu vagy értesítse ügyfélszolgálatunkat a jelen Szabályzat végén található elérhetőségek bármelyikén.

19. Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük.

19.1. Adattovábbítás szolgáltató partnerek részére szerződés teljesítése és jogos érdek jogalapból (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja)

A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, pl. központi IT szolgáltatások nyújtása, a weboldalunk hosztolása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása, eszközök telepítése vagy hírlevelek megküldése. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím).

Ezek közül néhány társaság a megbízásunkból jár el a megrendelések kezelése és teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításaink szerint használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelünk annak biztosításáért, hogy az általunk megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodunk meg ezekkel a cégekkel és ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük.

A megrendelését szolgáltató partnerünk fogja kiszállítani. Ez a szolgáltató információkat fog kapni tőlünk, mint pl. az Ön által a megrendeléséhez megadott e-mail-cím, telefonszám, hogy egyeztetni tudják Önnel a meghatározott kiszállítási időt.

Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

 • Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.
 • A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk:

  A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya számokat, bankkártya adatokat vagy számlainformációkat még pszeudo anonimizált formában sem. A fizetési rendszerünkben csak egy közös tranzakció azonosító tárolódik, mellyel nálunk, illetve a fizetési szolgáltatójánál vagy finanszírozó bankjánál az ügylet beazonosítható. Kártyás fizetés esetén a bank oldalára irányítjuk át, ahol a 7. pontban meghatározottak szerint történik az adatkezelés.

A kártyával való visszaélések ellenőrzését egy nemzetközi rendszer keretein belül csak és kizárólag a bank tudja megtenni. A már lejelentett lopott kártya esetén elutasítja a tranzakciót, utólag bejelentés után pedig manuálisan adatokat kér A Media Markt-tól az adott tranzakcióval kapcsolatban.

19.2. Adattovábbítás más harmadik személyek részére jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek jogalapból a (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja)

Végezetül, továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

20. Az érintett természetes személy jogai

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet. A következő elérhetőségeket tudja igénybe venni költségek nélkül, kivéve azon költségeket, amelyeket az Ön szolgáltatója számít fel esetlegesen az üzenet továbbításáért:

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

Az Önt megillető jogok:

a. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

b. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

c. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

d. Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

e. Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

f. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

g. Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

h. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

i Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy kérjük, hogy a következők szerint járjon el:

Panasz az adatkezelőnél, adatvédelmi tisztviselőnél: Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal kérjük, hogy elsősorban az adatvédelmi tisztviselőhöz forduljanak.

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.

21. Adatbiztonság

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

A Media Markt Magyarország Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Media Markt Magyarország Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Media Markt Magyarország Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Media Markt Magyarország Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Media Markt Magyarország Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Media Markt Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Media Markt Magyarország Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Media Markt Magyarország Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

22.Más cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

23. Adatfeldolgozók

23.1. Általános adatfeldolgozók

Név: Intermedius Net Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Erzsébet utca 48. III. em., Adószáma: 14488458-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09015719
Adatfeldolgozói feladat: webáruház fejlesztése, webáruház marketing anyagainak elkészítése, a webáruház felületére feltöltése

Név: Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09186759
Adatfeldolgozói feladat: A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.

Név: Media-Saturn IT-Services GmbH
Székhely: Wankelstraße 5, D-85046 Ingolstadt, Cégjegyzékszám: HRB 3919
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (karbantartás, fejlesztés)

Név: Nexinto GmbH,
Székhely: Nagelsweg 33-35 20097 Hamburg (Adathálózati központ: Nexinto Gmbh, Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany)
Adatfeldolgozói feladat: webáruház működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)

Név: emarsys eMarketing Systems AG
Székhely: Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München, Németország, e-mail: dataprotection@emarsys.com
Adatfeldolgozói feladat: Marketing platform üzemeltetése

Név: in.webs GmbH
Székhely: Poststraße 10 41334 Nettetal
Adatfeldolgozói feladat: Az ajándékkártya oldalon történő vásárlás során megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó által üzemeltetett weboldalon tárolódnak, illetve a vásárlás végén a bizonylat kiküldését is az Adatfeldolgozó végzi.

Név: Linistry Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: Maglód, Gábor Áron u 38.
Adatfeldolgozói feladat: A 11. pontban írtaknak megfelelően, a vásárlást követően az Adatfeldolgozó e-mailt küld a vásárlónak, melyben a vásárló jogosult értékelni a vásárlást.

További adatfeldolgozói feladat, hogy amennyiben a vásárló áruházi átvétellel rendeli meg a terméket, az összekészítés elkészültéről és az átvétel lehetőségéről az áruház tájékoztatása alapján Adatfeldolgozó küld SMS és/vagy e-mail értesítést a vásárló számára.

23.2.Házhozszállító partnerek

Ezen pontban felsorolt logisztikai partnereink feladata az Ön által megrendelt termék kiszállítása. A kiszállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, kiszállítási cím, telefonszám vagy e-mail cím) kerülnek átadásra.

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

GE Logisztika Kft.
1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

Bicom Kft.
cím: 1205 Budapest Hosszú u. 104.
Szami Group Kft. 1239 Budapest, Ócsai út 7.
Wolt Delivery Magyarország Kft. 1085 Budapest, Salétrom utca 4.

Bereczki Róbert ev.
5600 Békéscsaba, Bercsényi u. 34.

Csaba Talk Kft.
5600 Békéscsaba, Kazinczy út 15.

Kocsondi Bálint ev.
5563 Kondoros, Kossuth tér 663.

Kakas Béla ev.
6723 Szeged, Felsőtiszapart 28

HDT Hungária Kft.
1171 Budapest, Földeák u. 33.

Baranyi Group KFT.
2173 Kartal Bocskai u. 13/a

Radics Zoltán ev.
6500 Baja, Szabadság utca 115.

Tomi-Teher
sovany.tamas@freemailhu, +36209237788

Szoboszlai Balázs ev.
2067 Szárliget, Petőfi Sándor utca 114.

Sovány Tamás ev.
2500 Esztergom Fárikúti út 75.

Larec Hungária Kft.
9028 Győr, Alsókert utca 15.

Dumics Kft.
8000 Székesfehérvár, Orsovai út 7.

Pápai Zsolt
+3620/484-856 zsolt.papai@larec.hu

SI Trans Bt.
5008 Szolnok Sport út 36.

T-Start Trans Bt.
4031 Debrecen, Kadosa utca 12.

Hórukk-Speed Bt.
6754 Újszentiván, Jókai u. 18.

Maxtronic Bt.
6724 Szeged, Berlini körút 5/A.

Koltai Pál:
8900, Zalaegerszeg Tölgyfa u. 10

Fodor László:
9700 Szombathely, Üstökös u. 22.

23.3. Beüzemelést végző partnerek

Ezen pontban felsorolt partnereink feladata az Ön által megrendelt termék otthonában történő beüzemelése. Az Ön felkereséséhez szükséges adatok (név, kiszállítási cím, telefonszám vagy e-mail cím) kerülnek átadásra.

Hórukk-Speed Bt.
6754 Újszentiván, Jókai u. 18.

Maxtronic Bt.
6724 Szeged, Berlini körút 5/A.

Kocsondi Bálint ev.
5563 Kondoros, Kossuth tér 663.

T-Start Trans Bt.
4031 Debrecen, Kadosa utca 12.

Dekva Kft.
4029 Debrecen, Víztorony u. 17.

HDT Hungária Kft.
1171 Budapest, Földeák u. 33.

23.4. Call centert érintő adatfeldolgozás

Név: VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Adatfeldolgozói feladat: webáruház call center
üzemeltetéshez szükséges sofware nyújtása

Név: Protocall 2009 web- és telemarketig Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2724 Újlengyel Ady Endre utca 41.
Adatfeldolgozói feladat: webáruházi call center szolgáltatás nyújtása

23.5. Okosvonalhoz kapcsolódó adatfeldolgozás

Név: HTS Group Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Fő út 195.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni a tűzhely beüzemelés szolgáltatást, a beüzemelést adatfeldolgozó végzi. Ennek érdekében adatkezelő átadja az Ön nevét és telefonszámát adatfeldolgozó részére annak érdekében, hogy adatfeldolgozó fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, illetve el tudja végezni a beüzemelést.

Név: LG Electronics Magyarország Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön az Okosvonal igénybevétele során, azaz a +36 1 510 0996 telefonszám felhívásakor az Okosvonal választó menüben a 3-as gombot választja, hívását az LG Electronics Magyar Kft. promótere fogadja, így ő a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatokat megismeri. Adatfeldolgozó ezen kívül egyéb módon nem dolgozza fel és nem tárolja az adatokat.

Név: Samsung Electronics Magyar Zrt.
Székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Adatfeldolgozói feladat: Amennyiben Ön az Okosvonal igénybevétele során, azaz a +36 1 510 0996 telefonszám felhívásakor az Okosvonal választó menüben a 4-es gombot választja, hívását az Samsung Electronics Magyar Zrt. promótere fogadja, így ő a hívás során esetlegesen elhangzó személyes adatokat megismeri. Adatfeldolgozó ezen kívül egyéb módon nem dolgozza fel és nem tárolja az adatokat.

23.6. Termékértékeléshez kapcsolódó adatfeldolgozás

Név: Bazaarvoice Inc.
Székhely: 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759 (USA)
Adatfeldolgozói feladat: A felhasználó termékértékelése, illetve hozzászólása az Adatkezelő honlapján történik az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres felület igénybevételével. A szoftver igénybevétele során a felhasználó által megadott adatokat az Adatfeldolgozó gyűjti és adja át az Adatkezelőnek. Az Adatfeldolgozó profilalkotást és automatikus döntéshozatalt nem végez.

24. Az adatkezelő adatai és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név: Media Markt Magyarország Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-297359
Székhely: Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Adószám: 12172951-2-44
Központi telefonszám: +36 1 358 6600
E-mail cím: mmonline@mediamarkt.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Gaál Gergely
Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el:
E-mail: adatkezeles@mediamarkt.hu
Postacím: dr. Gaál Gergely, Media Markt Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 144-150.

25. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez szintén vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

Verzió: 9.1
Érvényes: 2024. január 22.

www.mediamarkt.hu webáruház
Media Markt Magyarország Kft. üzemeltető
Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: +36 (1) 358-6600
E-mail: mmonline@mediamarkt.hu